Cliënten

Als u niet tevreden bent over de manier waarop hulp is verleend, is het verstandig dit direct te bespreken met de betrokken hulpverlener. Een in het BAMw geregistreerde professional werkt volgens de beroepscode van zijn of haar beroepsvereniging. Hij of zij en/of de instelling waar de hulpverlener werkt, hoort de beroepscode te kennen en u hierin inzicht te geven. Vraag uw hulpverlener hiernaar.

Sommige hulpverleners noemen zich maatschappelijk werker of sociaal agoog, maar zijn hiervoor niet opgeleid. Soms wordt ten onrechte het BAMw-logo gebruikt om de schijn van professionaliteit te wekken. Geregistreerden hebben altijd een registerpas. U kunt hier zien of uw hulpverlener bij ons is geregistreerd. U heeft daarvoor zijn of haar registratienummer of de combinatie naam/geboortedatum nodig.

Tuchtrecht voor geregistreerde professionals
Mocht u er samen niet uit komen, dan is het mogelijk om een schriftelijke klacht in te dienen bij een tuchtcollege en gebruik te maken van de tuchtrechtprocedure van de betreffende beroepsvereniging. Geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en jeugdzorgwerkers vallen onder het tuchtrecht van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers/NVMW1. Als uw hulpverlener hier niet geregistreerd is, vraag dan bij de NVMW na of hij/zij lid is van een van deze beroepsvereniging. Zo ja dan valt deze hulpverlener onder het tuchtrecht van de NVMW.

1) Anderen onder het tuchtrecht van NIP of NVO.